.

 

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet szerinti közzététel
 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői, elérhetőségeik
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok 
1.5 Lapok 
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 Az országos illetékességű szerv, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények (felhívások, eredményhirdetések, közlemények)
Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Közzétételi listák
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzététel
 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Az előző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Az előző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),

a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrőla klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Statisztikai adatszolgáltatások a KSH részére

 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
8. számú melléklete alapján közzéteendő közérdekű adatok
 
A állami vagyonra vonatkozó mennyiség-, érték- és területadatok vagyoncsoportonként
A kizárólagos állami tulajdonra vonatkozó, naturáliákban meghatározott adatok a jogszabályban előírt kategóriák szerint
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelői részéről a - MNV Zrt nek átadott, járulékfizetés fejében átvett portfólió elemek vonatkozásában: a portfólió megnevezése, székhely, névérték, tulajdonosi részarány; az ingatlan vagyon vonatkozásában a vagyonleltár adatai: megnevezés, nagyság, funkció, állami tulajdoni hányad, ONYF és OEP tulajdoni hányad, könyv szerinti nettó érték
A rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciók alakulása 
A rábízott vagyon eszközeinek és forrásainak mérlege
A rábízott vagyonba tartozó gazdasági társaságok éves beszámolója 
 
 

 ARCHÍVUM - az MNV Zrt. keződlapján elhelyezett kereső a a honlap egész tartalmában, és az archív tartalmakban egyaránt keres

 

Feltöltés ideje: 2013. szeptember  20.
Utoljára módosítva: 2021. szeptember  24.